I WSTĘP

1.1 Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu „WybieramBoga.pl”. Przedmiotowy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.

1.2 Każdy Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień.

1.3. Użytkownik portalu jest osobą zarejestrowaną w portalu „WybieramBoga.pl”, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały, tj. m.in. teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne.

1.4 Administrator portalu jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal „WybieramBoga.pl”

1.5. Administratorem portalu „WybieramBoga.pl” jest podmiot RUAB Service z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Olimpijska 4/2, 80-180 Gdańsk, NIP 583-261-06-68, REGON 191958278 (adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa). Natomiast serwery, na których przechowywane są dane użytkowników przedmiotowego portalu są zlokalizowane pod adresem: ul. Obrzeźna 3/247, 02-691 Warszawa.

    II ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

2.1 Korzystanie z portalu „WybieramBoga.pl” jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

2.2 Warunkiem korzystania z portalu „WybieramBoga.pl” jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

2.3 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” uzyskuje pełne prawo do korzystania z portalu, w szczególności do publikowania własnych materiałów (tj. m.in. teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne) oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Administratora zasobów portalu, aczkolwiek dopiero po dokonaniu właściwej rejestracji.

2.4 Procedura zarejestrowania w postaci utworzenie Konta Użytkownika portalu (tj. miejsce w portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać swoje dane osobowe oraz nimi zarządzać zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu) polega na wypełnieniu udostępnionego na stronie portalu „WybieramBoga.pl” formularza rejestracyjnego i wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą.

2.5 Administrator portalu ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika portalu, gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

2.6 Administrator portalu ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.

2.7  Każdy zalogowany Użytkownik portalu posiada możliwość zamieszczać komentarze, dodawać wydarzenia do kalendarium oraz udostępniać zdjęcia i inne materiały.

2.8 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” zamieszczający na portalu zdjęcie, przedstawiające jego wizerunek, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie pzez Administratora portalu przedmiotowego zdjęcia dla celów świadczonych przez Administratora w przedmiotowym portalu.

2.9 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl”, zamieszczający na portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób, oświadcza, że zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.

2.10 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl”, zamieszczający na portalu materiały własne (tj. m.in. zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo) oświadcza, że posiada on do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie, a tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik portalu ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku podjęcia działań sprzecznych z powyższym zastrzeżeniem.

2.11 Użytkownik portalu nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie z portalu lub które mogą destabilizować działanie przedmiotowego portalu.

2.12 Użytkownik portalu wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to również loginu podanego przy rejestracji na portalu). Ponadto Użytkownik portalu nie będzie działał na niekorzyść innych Użytkowników portalu.
2.13 W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. 2.11 oraz w pkt. 2.12 przedmiotowego Regulaminu, Administrator portalu „WybieramBoga.pl” ma prawo zablokować profil Użytkownika portalu, jak również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia poniesionych przez Administratora portalu z winy Użytkownika portalu szkód.

2.14 Administrator portalu będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu „WybieramBoga.pl” w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

2.15 Administrator portalu ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji lub notyfikacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 2.14 powyżej biegnie od dnia przekazania przez wnioskodawcę informacji, o które zwrócił się Administrator portalu „WybieramBoga.pl”.

    III PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

3.1 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” ma prawo do prezentowania na przedmiotowym portalu swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.

3.2 Użytkownik portalu ma prawo zamieszczać treści, do których ma właściwy tytuł prawny (tj. prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3 Administrator portalu „WybieramBoga.pl” nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4 Administrator portalu zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez Użytkowników treści nadesłanych jako „artykuł użytkownika”. Administrator portalu zastrzega sobie również prawo do nieumieszczenia na portalu treści nadesłanych przez Użytkowników portalu bez wskazywania uzasadnienia przedmiotowej decyzji.

3.5 Należy podkreślić, że wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika danych treści na stronie internetowej portalu „WybieramBoga.pl”, Administrator portalu nabywa nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści w portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora portalu w celach związanych z prowadzeniem portalu (tj. m.in. w celach promocyjnych).

3.6 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie udostępnił na portalu w ramach prowadzonego Konta Użytkownika portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz. U. Nr 24, poz. 83; tj. z dnia 6 czerwca 2019 r.; Dz. U. Z 2019 r., poz. 1231).

3.7 Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na portalu „WybieramBoga.pl” treści, które:

    •       naruszają obowiązujące w Polsce prawo;

    •       naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich;

    •       są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich;

    •       zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny;

    •       mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi;

    •       zawierają tzw. spam.

3.8 Administrator portalu informuje, iż użytkownik naruszający pkt 3.7 niniejszego regulaminu otrzyma  stosowne ostrzeżenie. Natomiast w przypadku ponownego naruszenia pkt 3.7 niniejszego Regulaminu, Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

3.9 Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu treści.

3.10 Użytkownik portalu nie może bez porozumienia z Administratorem portalu umieszczać na portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.11 Administrator portalu bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności pkt. 3.7 – 3.9.

3.12 Administrator portalu zobowiązuje się do zapewniania Użytkownikom portalu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.13 Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników portalu.

3.14 Administrator portalu zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych do okresowego wyłączania portalu jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – świadczenia usług w ramach przedmiotowego portalu.

3.15 Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.16 Użytkownik portalu ma prawo przestać korzystać z usług portalu w dowolnym wybranym momencie. W tym celu musi wysłać do Administratora stosowne oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z Konta Użytkownika portalu „WybieramBoga.pl”.

3.17 Użytkownik portalu ma prawo skopiować zamieszczone przez siebie na portalu „WybieramBoga.pl” materiały. W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator portalu bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika na portalu.

    IV ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

4.1 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” publikuje swoje komentarze i przemyślenia na forum dyskusyjnym wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na    forum dyskusyjnym.

4.2 Administratorem danych osobowych Użytkowników forum dyskusyjnego portalu „WybeiramBoga.pl” jest RUAB Service z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Olimpijska 4/2, 80-180 Gdańsk, NIP 583-261-06-68, REGON 191958278 (adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa). Natomiast serwery, na których przechowywane są dane użytkowników przedmiotowego portalu, są zlokalizowane pod adresem: ul. Obrzeźna 3/247, 02-691 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności portalu „WybieramBoga.pl”.

4.3 Administrator portalu nie przekazuje informacji dotyczących danych Użytkowników portalu firmom, czy osobom prywatnym.

4.4 Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne tylko dla Administratora portalu.

4.5 Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o danym Użytkowniku  forum dyskusyjnego na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na naszym forum dyskusyjnym portalu „WybieramBoga.pl”.

4.6 Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum dyskusyjnego portalu „WybieramBoga.pl” postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z tzw. hejtem, agresją, pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.

4.7 Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum dyskusyjnego portalu „WybieramBoga.pl” treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

4.8 Należy podkreślić, że na łamach forum dyskusyjnego portalu „WybieramBoga.pl” jest bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów.

4.9 Administrator portalu „WybieramBoga.pl” ceni wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Wobec czego Administrator portalu zobowiązuje Użytkowników do nie wyśmiewania i nie obrażania innych Użytkowników, a także do nie prowokowania i nie atakowania nikogo publikowanymi wypowiedziami.

4.10 Administrator portalu „WybieramBoga.pl zastrzega sobie, że teksty obraźliwe dla innych Użytkowników forum dyskusyjnego będą usuwane.

4.11 Forum dyskusyjne portalu „WybieramBoga.pl” nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Wobec czego posty zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach będą usuwane bez powiadomienia Użytkownika, który je zamieścił.

4.12 Udostępnianie oraz prośba o udostępnianie nielegalnych materiałów objętych ochroną praw autorskich (m.in. muzyka, filmy, książki, multimedia) na forum dyskusyjnym portalu „WybieramBoga.pl” jest zabronione. Dostęp do źródła takich informacji będzie    kasowany, a Użytkownik notorycznie łamiący ten punkt regulaminu i propagujący tego typu informacje podlega procedurze upomnień, a finalnie usunięciu konta Użytkownika portalu.

4.13 Administrator zastrzega, że jako moderator forum dyskusyjnego portalu „WybieramBoga.pl” ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi, a nawet do usuwania, w przypadku naruszenia powyżej wskazanych zasad korzystania z forum dyskusyjnego.

4.14 Administrator zastrzega, że zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane, dlatego też przed założeniem nowego tematu należy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się nie toczy.

4.15 Administrator zastrzega, że wątki zawierające kłótnie, wyzwiska lub służące wyłącznie nabijaniu postów, będą zamykane, a w wybranych przypadkach usuwane.

    V ZASADY DODAWANIA WYDARZEŃ

5.1 Kalendarz wydarzeń na portalu „WybieramBoga.pl” jest przeznaczony do prezentacji wydarzeń odbywających się na terenie Polski.

5.2 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” korzystając z opcji dodawania wydarzeń na przedmiotowym portalu, oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.3 Wydarzenia dodane zgodnie z niniejszym Regulaminem są prezentowane w kalendarzu wydarzeń na portalu „WybieramBoga.pl” po akceptacji Administratora przedmiotowego portalu.

5.4 Korzystanie z usług portalu „WybieramBoga.pl” i związana z tym możliwość podania informacji na temat danego wydarzenia ma charakter dobrowolny.

5.5. Administrator portalu „WybieramBoga.pl” informuje, że zamieszczanie wydarzeń jest dostępne dla każdego Użytkownika portalu Infoludek.pl.

5.6 Dodawanie wydarzeń na portalu „WybieramBoga.pl” nie jest możliwe bez posiadania konta Użytkownika.

5.7 Użytkownik portalu dodając wydarzenie do kalendarium, zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich dostępnych rubryk, w tym: nazwa, data, miejsce wydarzenia, ewentualnie ceny biletów. Użytkownik zobowiązany jest nadto zaznaczyć kategorię    zgodną z dodawanym wydarzeniem oraz dołączyć krótki opis wydarzenia.

5.8 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” w jednym zgłoszeniu dodaje wyłącznie jedno wydarzenie. W przypadku chęci dodania innego wydarzenia należy zrobić to w drodze odrębnego zgłoszenia.

5.9 Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia, przed ich opublikowaniem, mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem.

5.10 Administrator portalu „WybieramBoga.pl” zastrzega sobie prawo do redagowania, korekty oraz odmowy publikacji wydarzenia bez podawania przyczyny.

5.11 Wydarzenia w kalendarzu na portalu „WybieramBoga.pl” są prezentowane w kolejności chronologicznej.

5.12 Wydarzenia dodane przez użytkownika będą publikowane w serwisie po akceptacji Administratora portalu „WybieramBoga.pl”.

5.13 Zabrania się umieszczania w kalendarium i rozpowszechniania za pośrednictwem portalu „WybieramBoga.pl”:

a)   tekstów, fotografii, filmów oraz pozostałych materiałów, w tym multimediów, objętych prawami należącymi do innych osób, w szczególności prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej – bez właściwego upoważnienia;

b)   wydarzeń o treści erotycznej, pornograficznej, obraźliwej, nawołujących do przemocy, nagannych etycznie lub wykorzystujących wizerunki osób trzecich bez wyrażenia na to ich zgody oraz niezgodnych z polskim prawem;

c)   wszelkich reklam produktów i usług.

5.14 Wydarzenia zamieszczone z naruszeniem ustępu powyższego będą usuwane przez Administratora portalu „WybieramBoga.pl”, bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty.

5.15 Użytkownik publikując na portalu wydarzenie, w tym teksty, grafiki, plakaty, filmy, itp., oświadcza, że posiada prawo do ich rozpowszechniania i udziela Administratorowi portalu „WybieramBoga.pl” niewyłącznej licencji na ich publikację, poprzez publiczne udostępnianie tych utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej, a także udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, z zastosowaniem odbiorników różnego typu. Wobec powyższego Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia zarówno majątkowych lub osobistych praw autorskich lub pokrewnych, praw własności przemysłowej, jak i pozostałych dóbr osobistych lub majątkowych.

5.16 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w wydarzeniu (w tym daty i ewentualnej ceny biletów). Organizator wydarzenia lub osoba upoważniona do rozpowszechniania o nim informacji powinna jak najszybciej o takich zmianach poinformować Administratora portalu „WybieramBoga.pl”.

5.17 Za wszystkie błędne informacje podane przez Użytkownika portalu „WybieramBoga.pl” odpowiada osoba dodająca wydarzenie lub organizator danego wydarzenia.

5.18 Administrator portalu „WybieramBoga.pl” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika treści zawartych w opublikowanym wydarzeniu.

    VI POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 W momencie rejestracji Użytkownik portalu „WybieramBoga.pl” wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. 2018 r., poz 1000).

6.2 Użytkownik portalu ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

6.3 Użytkownik portalu ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz do żądania ich usunięcia.

6.4 Administratorem bazy danych Użytkowników portalu „WybieramBoga.pl” jest RUAB Service z siedzibą w Gdańsku.

6.5 Administrator portalu przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem.

6.6 Administrator portalu zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane.

6.7 Administrator portalu gwarantuje Użytkownikom portalu poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.8 Administrator portalu „WybieramBoga.pl”, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania portalu oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników portalu.

6.9 Administrator portalu informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies (tw. Ciasteczka), czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika portalu.

6.10 Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do indywidualnych potrzeb Użytkowników portalu jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.

6.11 Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) nie pozwalają na identyfikację danych osobowych poszczególnych Użytkowników portalu.
6.12 Użytkownicy portalu mają możliwość usunięcia plików cookies (tzw. Ciasteczek) ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

    VII PRZEPISY KOŃCOWE

7.1 Regulamin portalu „WybieramBoga.pl” wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w portalu.

7.2 Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony portalu „WybieramBoga.pl”. Wszelkie zmiany przedmiotowego Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu portalu „WybieramBoga.pl”.

7.3 W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki prywatności, lub braku akceptacji ich zmian, Użytkownik portalu powinien powstrzymać się od korzystania z portalu „WybieramBoga.pl”, a także ma prawo do likwidacji Konta Użytkownika portalu „WybieramBoga.pl”.

7.4 Wszelkie prawa do portalu zastrzeżone są na rzecz podmiotu RUAB Service z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Olimpijska 4/2, 80-180 Gdańsk; NIP 583-261-06-68; REGON 191958278; adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa; adres e-mail: biuro@wybieramboga.pl.

7.5 Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na portalu „WybieramBoga.pl” (tj. m.in. tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz […] lub podmiotów, których materiały na podstawie umów o współpracę z portalem    „WybieramBoga.pl” są umieszczone na stronie internetowej portalu (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników portalu).

7.6 Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych na stronach portalu „WybieramBoga.pl” treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

7.7 Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów portalu „WybieramBoga.pl”.

7.8 Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania portalu „WybieramBoga.pl” Użytkownicy portalu mogą przesyłać na adres e-mail portal.katolicki@wybieramboga.pl.

7.9 Regulamin portalu „WybieramBoga.pl” jest ogólnodostępny i Administrator portalu zastrzega sobie prawo do jego ewentualnych późniejszych zmian.

7.10 Prawem właściwym dla przedmiotowego Regulaminu portalu „WybieramBoga.pl” jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.

Administrator portalu „WybieramBoga.pl” zastrzega sobie prawo do modyfikowania przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.